نحوه امتیاز دهی فعالیت های ترجمان دانش

ایجاد شده در ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۹:۴۰ بعد از ظهر

 

امتیازات فوق عمدتا بر اساس مقایسه با حجم کار و اهمیت مشابه با چاپ یک مقاله ISI در نظر گرفته شده است. ضمنا موارد ذیل مد نظر قرار خواهد گرفت:

1- امتیازات اعلام شده در جدول فوق مربوط به یک مورد از هر فعالیت بوده و تایید کننده نهایی آن نیز کارگروه ترجمان دانش خواهد بود.

2- انتشار پیام های انتقال دانش در رسانه ها منوط به هماهنگی با روابط عمومی دانشگاه و رعایت مفاد دستورالعمل نحوه اعلام عمومی نتایج پژوهش ها و نوآوری ها در عرصه علوم پزشکی خواهد بود.

3- در صورتی سطح فراگیری فعالیتی فراتر از موارد جدول فوق باشد ( مثلا در سطح بین الملل)، امتیاز مربوطه با نظر شورای پژوهشی دانشگاه تعیین خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس